O Slovenskej Asociácii Fotografov Prírody (SAFP)

SAFP bola založená v roku 2005 a za predsedu bol jednohlasne zvolený popredný slovenský fotograf prírody, nebohý Ing. Miroslav Zumrík (česť jeho pamiatke).

Poslaním SAFP je zvyšovať spoločenskú a umeleckú úroveň fotografie prírody na Slovensku, podporovať a popularizovať ochranu prírody. Členovia asociácie sú nositeľmi významných ocenení doma aj v zahraničí. Mnohí sa venujú publikačnej činnosti v slovenských a zahraničných časopisoch, odborných monografiách a publikáciách. Propagujú a reprezentujú Slovensko.

SAFP je aj členom medzinárodnej federácie asociácií fotografov prírody IFWP , ktorá zastrešuje a spája aktivity 14-tich európskych krajín v oblasti fotografie a ochrany prírody vrátane Slovenska.

Tím SAFP

SAFP - Slovenská Asociácia Fotografov Prírody

SAFP - Slovenská Asociácia Fotografov Prírody

Vedenie SAFP & Publikačná rada

Vedenie SAFP pracuje v zložení :

Predseda : Jakub Mrocek
Podpredseda : Edmund Lelkes
Hospodár: Ján Slovák
1. Člen rady: Ivan Godál
2. Člen rady: Dominik Kalata
Kontrolóri : Ivan Teplan, Ladislav Dziviak

Publikačná rada pracuje v zložení :

Peter Jurík
Jozef Šelinga
Ladislav Dzivjak
Ivan Godál
Dominik Kalata
Náhradníci: Matej Žiak, Peter Fodor, František Hromada, Jakub Mrocek

Bankové spojenie

Číslo účtu (IBAN): SK77 1100 0000 0029 2290 6908
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Držiteľ účtu: Slovenská Asociácia Fotografov Prírody
Adresa banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42 , 850 05, Bratislava 55

Stanovy občianskeho združenia Slovenská Asociácia Fotografov Prírody (SAFP)

a) Názov združenia

Slovenská Asociácia Fotografov Prírody (SAFP)

- pri styku so zahraničím sa používa názov: Slovak Association of Wildlife Photographers (SAWP)

b) Sídlo združenia:

930 25 Vrakúň, Pod záhradami 308

c) Cieľ (poslanie) združenia:

- zvýšenie spoločenskej, etickej a umeleckej úrovne a hodnoty fotografie prírody na Slovensku pri dodržiavaní cieľov ochrany prírody a životného prostredia,
- organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych aktivít prostredníctvom fotografie prírody,
- vytváranie podmienok na spoluprácu medzi fotografmi prírody na Slovensku,
- podpora a popularizácia ochrany prírody Slovenska, užšia spolupráca s odbornými organizáciami ochrany prírody na Slovensku,
- spolupráca so zahraničím v oblasti fotografie prírody a aktivít zameraných na ochranu prírody a krajiny.

d) Členstvo v združení:

Členmi združenia sú fyzické osoby:

- občan SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov,
- cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku,
- občan SR alebo cudzinec s trvalým pobytom v SR, ktorému bolo udelené čestné členstvo – je osoba zvolená členskou schôdzou, ktorá v uskutočňovaní cieľov SAFP alebo dlhodobou podporou SAFP dosiahla vynikajúce výsledky, ale nie je riadnym členom. Čestné členstvo sa udeľuje na základe písomného, odôvodneného návrhu hociktorého riadneho člena. Členská schôdza rozhoduje o čestnom členstve jednoduchým väčšinovým hlasovaním.
- členov SAFP prijíma na základe žiadosti zaslanej emailom na clenstvo@wildlifephoto.sk členská schôdza SAFP. Jednou z podmienkou prijatia je zaplatenie členského príspevku, ktorého výšku určí členská schôdza SAFP. V prípade zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku zaplateného za bežný rok.
- nový člen môže byť prijatý výlučne na riadnej členskej schôdzi.

Podmienky členstva v 1. roku (čakateľ):

- osobná účasť na členskej schôdzi,
- stručné, slovné predstavenie sa pred združením,
- prezentácia - predloženie 20 ks fotografií (najlepšie digitálnou formou, ale môžu byť aj zväčšeniny min. formátu A5). Dôvodom pre neprijatie môže byť fotografia odporujúca etickým normám SAFP.
- zaplatenie členského príspevku,
- povinná osobná účasť na členskej schôdzi v ďalšom roku, kde sa bude hlasovať o jeho prijatí za riadneho člena SAFP.

Člen čakateľ

- má rovnaké práva, ako riadny člen, s výnimkou nižšie uvedených:
- v prvom roku svojho pôsobenia nemá právo hlasovať vo veciach týkajúcich sa organizačného poriadku, fungovania a stanov združenia,
- voliť funkcionárov ani byť volený za funkcionára združenia,
- zúčastniť sa súťaže IFWP ani kongresu IFWP.

Od čakateľov sa v prvom roku v združení očakáva primeraná aktivita, aktívne zúčastňovanie sa diania na webovej stránke, dodržiavanie stanov a etického kódexu.

Práva riadnych členov:

- podieľať sa na činnosti združenia,
- voliť a byť volený do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko (predkladať návrhy do plánu práce združenia, predkladať návrhy na úpravy stanov a organizačného poriadku združenia). Ak sa tak stane medzi dvomi členskými schôdzami, daný orgán musí prediskutovať návrh na najbližšom stretnutí svojich členov orgánu, ale najneskôr do 60 dní od podania žiadosti. O spôsobe, mieste a termíne konzultácie upovedomí navrhovateľa do 30 dní a pozve ho na rokovanie,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia,
- zúčastňovať sa stretnutí členov združenia,
- pri prezentáciách svojich fotografií a činností s nimi súvisiacich používať členstvo v asociácii
- získavať publikačné, súťažné, výstavné a promočné možnosti pre združenie
- získavať sponzorov pre plnenie cieľov združenia

Povinnosti riadnych členov:

- dodržiavať stanovy a organizačný poriadok združenia,
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
- platiť členské príspevky v stanovenom termíne,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
- zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno združenia,
- dodržiavať všeobecné pravidlá ochrany prírody,
- narábať opatrne s prípadnými dôvernými informáciami združenia.

Dočasné pozastavenie členstva:

- na dočasné pozastavenie členstva je oprávnená členská schôdza a rada združenia,
- rozhodnutie o dočasnom pozastavení členstva zo strany rady združenia môže trvať len do najbližšej členskej schôdze, len členská schôdza môže revidovať okolnosti dočasného pozastavenia členstva. Tú môže zrušiť, schváliť, prípadne priťažiť vylúčením,
- dočasné pozastavenie členstva môže nasledovať na základe odporúčania člena rady, ktoré písomne schváli predseda a o tom do 15 dní upovedomí dotyčného.

Zánik členstva:

- o zániku členstva alebo o vylúčení zo združenia môže rozhodnúť výlučne najvyšší orgán, teda členská schôdza. Na vylúčenie môže podať návrh hociktorý riadny člen. Vylúčenie sa môže uskutočniť, ak to odobrí členská schôdza tajným väčšinovým hlasovaním.
- vystúpením člena na základe písomného oznámenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného (elektronického) oznámenia člena o vystúpení z asociácie,
- vylúčením na základe rozhodnutia členskej schôdze alebo revízneho orgánu (v prípade urýchleného vylúčenia kvôli závažnému porušeniu stanov združenia) na návrh rady SAFP pre opätovné porušenie organizačného poriadku, hrubého narušenia dobrého mena združenia alebo dlhodobej všeobecnej inaktivity. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia.
- odňatím čestného členstva v SAFP,
- úmrtím člena,
- zánikom združenia.

Základný štatút združenia

Povinné rozhodnutia týkajúce sa členov môže priniesť len členská schôdza väčšinovým hlasovaním.

e) Orgány a organizačná štruktúra združenia

a) členská schôdza
b) rada združenia
c) publikačná rada
d) štatutárny orgán
e) revízny orgán

a) Členská schôdza

Je najvyšší orgán združenia.
- je utvorený zo všetkých členov združenia,
- schádza sa aspoň raz do roka alebo sa môže zvolať na podnet rady združenia na žiadosť podanú 30% členov združenia s udaním dôvodu do 30 dní od rozhodnutia alebo podania žiadosti,
- prerokováva veci, ktoré zabezpečujú činnosť a poslanie SAFP
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
- schvaľuje plány pravidiel fungovania združenia,
- volí a odvoláva členov výkonného orgánu v počte 5 členov na obdobie 5 rokov, vrátane predsedu združenia,
- rozhoduje o prijatí členov a udeľuje čestné členstvo v SAFP,
- stanovuje členský príspevok na nasledujúci rok.
Členská schôdza je schopná uznášať sa, ak sa na rokovaní zúčastní aspoň 30 % členov. Uznesenia sa prijímajú otvorením hlasovaním, pričom rozhodnutie sa prijíma, ak ho schváli nadpolovičná väčšina. Ak sa po opätovnom zvolaní členskej schôdze SAFP nezúčastní uvedený počet členov, je uznášaniaschopná pri každom počte zúčastnených členov, ktorí sa uznášaniaschopnej schôdze zúčastnia.
Termín a miesto konania, ako aj program najbližšej členskej schôdze sa musí oznámiť písomne každému členovi najneskôr 2 týždne pre termínom konania.
Člen SAFP sa môže nechať na členskej schôdzi SAFP zastupovať iným členom SAFP len na základe podpísaného písomného poverenia.
O priebehu členskej schôdze sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje ľubovoľný člen rady a pisateľ zápisnice.
V ostatných veciach, nepatriacich pod kompetenciu členskej schôdze rozhoduje rada SAFP.

b) Rada združenia

Je výkonný orgán združenia.
- je tvorený 5 členmi (predseda, podpredseda, hospodár a 2 členovia)
- za svoju činnosť sa zodpovedá najvyššiemu orgánu,
- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
- aspoň raz do roka zvoláva (písomne s uvedením termínu a miesta konania) a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,
- v naliehavých prípadoch, najmä ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže rozhodnúť aj v záležitostiach patriacich do kompetencie členskej schôdze SAFP. Takéto rozhodnutie sa musí predložiť na schválenie najbližšiemu zasadaniu členskej schôdze SAFP, inak stráca platnosť a účinnosť.

Jej úlohy sú:
- vypracovanie ročného plánu práce,
- vypracovanie ročného finančného plánu,
- riadenie združenia,
- vypracovanie stanov združenia, dohliadanie na ich dodržiavanie,
- praktizovanie zamestnávateľských práv.
Má právo na vykonávanie rozhodnutí, ktoré nepatria pod výlučnú právomoc členskej schôdze. O svojej činnosti musí referovať na členskej schôdzi, zároveň rada je zodpovedná členskej schôdzi. Z každého zasadnutia rady sa spisuje zápisnica.
Rada združenia je uznášaniaschopná za prítomnosti minimálne troch členov rady. Rada zasadá podľa potreby, minimálne však 2 krát do roka. Zasadnutia zvoláva predseda združenia. Na zasadnutie musí byť každý člen pozvaný s uvedením bodov programu rokovania tak, aby medzi pozvaním na zasadnutie a zasadnutím bolo minimálne 10 dní. Zasadnutia rady sú verejné, zúčastniť sa môže hociktorý člen združenia, resp. osoba dotknutá rozhodnutím rady. Rozhodnutia sa prijímajú hlasovaním a nadpolovičným schválením.

Zloženie rady združenia

a) predseda
- je oprávnený reprezentovať SAFP pred štátnymi a spoločenskými organizáciami,
- pripravuje, zvoláva zasadnutia rady a predsedá im,
- stará sa o dodržiavanie rozhodnutí rady,
- v určitých prípadoch môže poveriť niektorého člena rady o vykonávanie svojich úloh.

b) podpredseda - zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti

c) člen rady
- jeho úlohou vykonávanie úloh uložených členskou schôdzou a radou združenia
- príprava ročného finančného plánu v spolupráci s predsedníctvom,
- administrácia prijímania členov.

d) hospodár (pokladník)
- je člen združenia, ktorý sa stará o pokladničnú knihu
- vedie registráciu členských príspevkov a iných hospodárskych záležitostí.

c) publikačná rada
Skladá sa z 5 členov. - hodnotí fotografie v rámci rôznych akcií, do ktorých je SAFP zapojená,
- hodnotí fotografie v rámci interných akcií SAFP,
- vyberá príspevky na fotografické súťaže, do ktorých je SAFP zapojená.
- vyjadruje sa k problematike fotografických súťaží, prezentácií a pod., ktoré sú pod hlavičkou SAFP.

d) štatutárny orgán
Štatutárnym orgánom združenia sú predseda a podpredseda združenia, ktorí sú oprávnení samostatne konať a podpisovať v mene združenia.

e) kontrolný orgán Kontrolným orgánom združenia je revízor, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Revízor je člen združenia a volí ho členská schôdza.
Členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.

f) Revízor
- kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
- kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov,
- môže zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, dať návrh na jej program, keď podľa neho činnosť členov predsedníctva je v nesúlade so stanovami a s rozhodnutiami najvyššieho orgánu, alebo iným spôsobom poškodzuje záujmy združenia a jej členov,
- kontroluje fungovanie a hospodárenie združenia,
- môže preskúmať knihy a spisy združenia.

f) Hospodárenie klubu

Hospodárenie SAFP sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Združenie hospodári s hnuteľným majetkom.

Zdrojmi majetku sú - zápisné, členské a účelové príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, vlastná činnosť.

Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania asociácie v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
Združenie ručí za dlhy iba svojim majetkom, členovia okrem členského príspevku nenesú zodpovednosť za dlžoby svojim majetkom.
Združenie spravuje svoje financie na bankovom konte. Združenie je povinné na základe vyššie uvedených skutočností vyhotoviť ročnú správu o hospodárení.

O fungovaní združenia sa musí podľa platných noriem viesť kniha obchodu, ktorá sa musí ku koncu roka uzavrieť. O hospodárení združenia sa vyhotoví bilancia, o výsledku hospodárenia výpis majetku.

Združenie je povinné evidovať svoje príjmy osobitne z podnikateľskej činnosti, použiť prislúchajúce účtovnícke pravidlá.

Rozhodnutie o použití príjmov združenia je výlučne v kompetencii členskej schôdze, pričom sa príjmy nesmú prerozdeľovať medzi členmi, môžu sa vymedziť len na činnosť uvedenú v týchto stanovách.

Evidencia a oznamy o rozhodnutiach

Predseda združenia je povinný rozhodnutia najvyššieho orgánu a výkonného orgánu evidovať takým spôsobom, z ktorého je možné zistiť obsah, dátum, platnosť (účinnosť) rozhodnutia, ako aj pomer podporovateľov a odporcov rozhodnutia.

Predseda je povinný každé rozhodnutie, v ktorom sa prijali povinnosti alebo práva členov, alebo sa týkajú tretej osoby do 8 dní od prijatia rozhodnutia poslať členom elektronicky, dotyčnej osobe poštovou cestou.

Združenia na základe týchto stanov uverejní na svojej stránke najdôležitejšie údaje o svojej činnosti a hospodárení.

Ročná správa musí obsahovať:
- použitie podpory rozpočtu,
- výkaz týkajúci sa využitia majetku,
- mieru podpôr a grantov,
- hodnotu a sumu prídelov pre členov vedenia združenia
- krátku správu o spoločenskej činnosti .
Do správy môže hocikto nahliadnuť, na vlastné náklady si z neho vyhotoviť kópiu Predseda združenia je povinný každému členovi umožniť náhľad do správy, ako aj podať vysvetlenie o nej Žiadosť o nahliadnutie je nutné zaslať písomne predsedovi Združenia Predseda je povinný viesť evidenciu o náhľadoch, z ktorej bude zrejmé meno žiadateľa, názov požadovaného spisu, dátum žiadosti a splnenia.

g) Zánik združenia

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa paragrafu 70-75 Obchodného zákonníka.

Rozhodnutím členskej schôdze, na ktorej sa zúčastní minimálne 50 % členov SAFP a nadpolovičná väčšina prítomných členov rozhodne o zániku SKFP.

Po rozhodnutí o zániku združenia sa o rozdelenie majetku Združenia postará orgán stanovený najvyšším orgánom.

h) Ostatné ustanovenia

Nezlučiteľnosť funkcií
Členom revízorom alebo účtovným kontrolórom sa nemôže stať kto:
- je predsedom alebo členom rady združenia,
- je so združením v pracovnom pomere,
- je s vyššie uvedenými osobami v príbuzenskom vzťahu.
Zrušenie poverenia v členstve rady:
- skončením poverovacieho obdobia,
- odvolaním,
- odôvodneným vylúčením,
- zrieknutím sa,
- smrťou.
Člen rady sa môže hocikedy zrieknuť funkcie, ale ak si to vyžaduje fungovanie združenia, jeho odstúpenie nadobúda účinnosť až po uplynutí 60 dní od podania odstúpenia. Do toho obdobia sa musí zúčastniť pri rozhodovaní v neodložiteľných situáciách.